2020 Bibi Graetz Testamatta Rosso – 93 points – Wine Enthusiast, April 2023