2019 Bibi Graetz Testamatta Rosso – 92 points – Wine Enthusiast, April 2022