2012 Bruno Giacosa Barbaresco Asili – 94 points – Vinous, December 2015