2018 Ogier Gigondas Dentellis – 91-93 points – Vinous, February 2020