2017 Ogier Gigondas Dentellis – 90 points – Vinous, February 2020