2016 Ogier Gigondas Dentellis – 92 points – Wine Enthusiast, December 2018