2014 Crios Torrontes – 89 points – Stephen Tanzer, Vinous