2014 BenMarco Expresivo – 90 points – Stephen Tanzer, Vinous